• پرداخت الکترونیکی فیش های صادره
کد ملی پرداخت کننده
 
شماره سریال فیش